Uchovajte si teplo pod strechou

Podkrovné priestory sa dnes zobytňujú čoraz častejšie. Aby sa však pod šikmou strechou bývalo pohodlne, musí poskytovať tepelnú pohodu v zime aj v lete. Zabezpečiť ju môže len precízne a kvalitné zateplenie. Ak sa chystáte budovať novú šikmú strechu alebo rekonštruovať starú, mali by ste sa z hľadiska energetickej účinnosti sústrediť na niekoľko významných detailov. Kde sa najčastejšie vyskytujú nedostatky? 20_KI

Ochrana pred vodou

Pri plánovaní stavby či rekonštrukcie šikmej strechy treba dbať na správny návrh a realizáciu. Dvojnásobne to platí pri strechách, pod ktorými sa nachádzajú obytné priestory – podkrovia. V minulosti sa na zatepľovanie šikmých striech používali najmä dva systémy – s odvetranou vzduchovou medzerou a bez vzduchovej medzery nad tepelnou izoláciou, v súčasnosti sa preferuje hlavne druhý spôsob. Zateplenie možno realizovať v niekoľkých variantoch – nad krokvami, medzi krokvami, v kombinácii s izoláciou pod krokvami a izoláciou iba pod krokvami. Vhodné je aj všetky tri možnosti skombinovať, vtedy môže budova dosahovať vyšší stupeň tepelnoizolačných, zvukovoizolačných a požiarnobezpečnostných vlastností. „Tepelnú izoláciu treba chrániť pred vodou, ktorá sa dostane cez strešnú krytinu. Na tento účel treba na krokvy aplikovať poistnú, hydroizolačnú fóliu. Odporúča sa používať vysokodifúzne kontaktné fólie, ktoré sa môžu dotýkať tepelnej izolácie. Povrch fólie a nosných strešných prvkov nesmie byť mokrý ani vlhký,“ radí  Miroslav Zliechovec, produktový manažér Knauf Insulation.

Na čo si treba dávať pozor pri zateplení strechy

Celková hrúbka izolácie by v našich podmienkach mala byť minimálne 200 mm. Dôležité, aby medzi izoláciou a krokvami nevznikali netesnosti, preto sú na zateplenie šikmých striech veľmi vhodné pružné  materiály, akými sú produkty z ekologickej sklenej minerálnej vlny, ktoré sa vďaka svojej vláknitej štruktúre vynikajúco prispôsobujú nerovnostiam v strešnej konštrukcii a pružné minerálne vlákna dokonale vypĺňajú medzikrokvový priestor. Izolácia by sa mala inštalovať minimálne v dvoch vrstvách tak, aby sa eliminovali tepelné mosty v miestach nosných prvkov.

Veľkú pozornosť treba venovať aj miestam prípadného vzniku tepelných mostov. Izolácia v šikmej streche musí byť napojená na izoláciu zvislých stien, prípadne ju musí prekrývať. Takisto je dôležité venovať sa miestam priestupu niektorých inštalačných prvkov, napríklad odvetrania kanalizačného potrubia atď. . Na mieste, kde sa šikmá strecha napája na štítový múr, by mal byť vždy vložený pás tepelnej izolácie. Izolácia zo strany interiéru musí byť prekrytá parotesnou zábranou. “ Práve nesprávne zabudovanie parozábrany do konštrukcie býva častým nedostatkom pri zatepľovaní, “ upozorňuje odborník na tepelné izolácie Miroslav Zliechovec, “ keď je parozábrana narušená na viac ako 30 % plochy, prestáva byť účinnou.“ K ďalším chybám patrí nahrádzanie odporúčaných parozábran lacnými stavebnými fóliami alebo materiálmi určenými na balenie. „Taktiež odporúčame spoje medzi jednotlivými pásmi parozábrannej fólie tak, ako aj jej napojenie na obvodové konštrukcie a prestupujúce konštrukcie zrealizovať na to určenými  lepiacimi páskami alebo tmelmi.

Spoluhráči tepelnej izolácie pre dokonalý systém zateplenia šikmej strechy 

Samotný izolačný materiál musí byť doplnený ďalšími komponentmi, ktoré sú tiež veľmi dôležité. Každý má pri tepelnej ochrane strechy svoju úlohu a len spolu vytvárajú dokonalý celok – zateplovací systém. Ten musí okrem tepelnoizolačných  vlastností zabezpečiť aj vzduchotesnosť celého strešného plášťa počas celej životnosti stavby. Minerálna vláknitá izolácia v skladbe šikmej strechy zabezpečuje je tepelno-akustické aj protipožiarne vlastnosti, zatiaľ čo správane navrhnutá skladba fólii berie na seba úlohu zabezpečenia vzduchotesnosti.

Každý zo systémových komponentov má svoju úlohu12_ki_zateplovanie

Parozábranové fólie  zabraňujú parám z interiéru, ktoré vznikajú varením, sprchovaním či dýchaním obyvateľov, preniknúť do konštrukcie strechy. Musia tesne a trvalo priľnúť k stene. Veľmi citlivými miestami sú aj rohy, prechody a opracované hrany jednotlivých stavebných prvkov strechy. Toto všetko by mali zabezpečiť kvalitné pásky a tmely.

Z vonkajšej, exteriérovej strany, musí byť izolácia ochránená pred možnou prenikajúcou vodou alebo snehom a zároveň musí zateplená strecha prepúšťať nadbytočnú vlhkosť do okolia, na čo slúži vrstva difúznej fólie. Zatepľovacie systémy si vyžadujú tiež niekoľko typov lepiacich typov lepiacich pások, ktoré musia spojiť alebo utesniť nerovnosti, nachádzajú sa najmä na okrajoch strešných okien, trámov, rôznych inštalácií, ale aj v miestach spojov jednotlivých vrstiev materiálov. „Častou chybou realizátorov je zámena vhodných materiálov za lacnejšie,“ upozorňuje Miroslav Zliechovec z Knauf Insulation, „nesprávne zvolené fólie a pásky potom narúšajú funkcie strechy a tepelná ochrana je nedostatočná“.

Niektorí výrobcovia ponúkajú pre šikmé strechy ucelený vzduchotesný izolačný systém na dlhotrvajúcu ochranu budov, ktorý je testovaný na vzájomnú odolnosť materiálov a spojov.

Plusy a mínusy šikmej strechy

+ Nižšia materiálová náročnosť strešného plášťa.

+ Možnosť využitia priestorov pod strechou na obytné podkrovie.

– Zložitejší návrh a vyhotovenie nosných častí strešnej konštrukcie.

– Riziko vzniku tepelných mostov v oblasti krokiev.

Najčastejšie nedostatky šikmej strechy

  • Nevhodne zvolený druh krytiny na daný sklon strechy.
  • Chýbajúca alebo nesprávne riešená poistná hydroizolácia.
  • Nedostatočné vyplnenie priestoru medzi krokvami izolantom alebo prílišné stlačenie izolantu.
  • Izolácia umiestnená len v jednej vrstve.
  • Neriešené tepelné mosty v oblasti pripojenia na zvislú stenu, štítový múr a v oblasti inštalačných prvkov.
  • Nesprávne zabudovanie alebo porušenie parozábrany, prípadne nevhodný materiál.
  • Nedostatočná vrstva tepelnej izolácie.