Plochá strecha

 

Plochá strecha je už aj dnes bezpečná

V súčasnosti sa čoraz častejšie pri novostavbách stretávame s plochými strechami. Aj keď z minulosti ich občas ťaží prívlastok problémové a kedysi naozaj zatekali,a neexistovali kvalitné materiály a ani realizačné firmy nedokázali vyriešiť náročné konštrukčné detaily. Súčasné kvalitné materiály zaručujú, že pri správnej realizácii bude plochá strecha bezpečná rovnako ako tá šikmá. Dnes sa stali ploché strechy výrazným prvkom architektúry.

Ploché strechy môžu byť aj funkčné

Jedným z typov strešných konštrukcii, je „plochá strecha“, ktorá je podľa harmonizovanej normy strecha so sklonom krytiny do 10°. Je tvorená samotnou nosnou konštrukciou (teda stropom najvyššieho podlažia) a strešným plášťom (ktorý sa skladá z parozábrany, tepelnej izolácie, hydroizolácie, a prípadne z iných vrstiev, podľa charakteru strechy).
Využívajú sa aj ako dodatočný úžitkový priestor napr. ako terasa, zelená strecha či parkovacia plocha. Výhodou sú jednoduché konštrukčné riešenia, rýchla montáž a využitie priestoru. Architekti, ale aj investori sa púšťajú do čoraz zložitejších riešení. Výsledkom sú na pohľad veľmi individuálne stavby.

Ploché strechy je možné deliť z viacerých hľadísk. Základné delenie plochých striech:

1. Z hľadiska konštrukčného zloženia vrstiev:
• strechy s bežným poradím vrstiev,
• strechy s obráteným poradím vrstiev,
• strechy duo so zmiešaným poradím vrstiev,
• pochôdzne strechy (terasy),
• pojazdné strechy (sem zaraďujeme aj parkoviská na streche),
• vegetačné strechy (nazývané často aj „zelené strechy“).

2. Podľa skladby strešného plášťa:
• jednoplášťové,
• dvojplášťové,
• viacplášťové.

3. Podľa využitia:
• účelové (pochôdzne – terasa, pojazdná, vegetačná),
• bez ďalšieho využitia (nepochôdzna).

Na Slovensku sa realizácia plochých striech rozšírila s výstavbou panelákov, neskôr sa ploché strechy začali používať aj výstavbe pri rodinných domoch. Pri administratívnych budovách ide o najbežnejší typ strechy. Neskôr sa ploché strechy na istý čas takmer prestali používať. V posledných rokoch sa však ploché strechy dostali opäť do povedomia, najmä pri realizácii nízkoenergetických a pasívnch domov.

Veľkou výhodou plochých striech je ich jednoduchá konštrukcia. Najviac používaným typom plochej strechy je plochá strecha s bežným poradím vrstiev. Na nosnej konštrukcii sa vytvorí spádová vrstva. Táto zabezpečuje, aby voda na streche trvalo nestála, ale odtekala do úžľabí alebo strešných vtokov. Na spádovú vrstvu sa položí parozábrana a po nej nasleduje tepelná izolácia a samotná hydroizolácia, prípadne ďalšie vrstvy strešnej skladby, v závislosti od samotného návrhu plochej strechy.
Pri návrhu a neskoršej realizácii skladby plochej strechy je treba venovať veľká pozornosť výberu hydroizolačnej vrstvy. V súčasnosti sú dostupné na trhu rôzne druhy hydroizolačných materiálov, ako napr. asfaltové pásy, umelohmotné fólie z mäkčeného polyvinylchloridu (mPVC), termoplastického polyolefínu (TPO), prípadne syntetické kaučukové membrány (EPDM).

Pri realizácii hydroizolácie je veľmi dôležité dodržiavať správne technologické postupy, určené výrobcom hydroizolácie.