Pripravte kotol na vykurovaciu sezónu už teraz

Hoci ešte mnohí z nás žijú spomienkami na letnú dovolenku, jeseň už klope za dverami. Toto obdobie je najvhodnejšie pre kontrolu a čistenie komínov a kotlov. Väčšina ľudí si však tieto povinnosti statočne odkladá, až kým nebudú chcieť začať opäť kúriť. Čím dlhšie čakajú, tým je potom väčší problém nájsť servisného technika, ktorý si nájde čas. Vykurovacia sezóna sa zblíži a tak netreba nič nechávať na poslednú chvíľu.

Pravidelnú servisnú prehliadku si vyžaduje každý vykurovací systém, dokonca ako uvedenie do prevádzky aj ten, ktorý nám čerstvo nainštalovali. Zákon síce predpisuje pravidelnú kontrolu kotla v intervale 4 až 15 rokov, podľa typu kotla a paliva, ale zodpovedný hospodár by sa tým nemal nechať učičíkať, keďže prakticky všetci výrobcovia požadujú v záručných podmienkach vykonávanie každoročnej údržby kotla. Ak chceme, aby naše vykurovanie fungovalo celú zimu efektívne, bez porúch a aby sa životnosť systému čo najviac predĺžila, musíme mu venovať pred každou vykurovacou sezónou trochu času i financií.

Poznaj svoje riziká

Každý vykurovací systém obsahuje nežiadúce látky, ktoré môžu ohrozovať chod kotla, vykurovacích telies či ventilov. Pri tých novších to môže byť olej používaný pri lisovaní plechových radiátorov, zvyšky tesniacich hmôt alebo spájky. V starších systémoch bývajú usadeniny, produkty korózie a vodný kameň, ktoré sa pri prevádzke usadzujú v kotle a môžu i v krátkom čase spôsobiť jeho zlyhanie. Častou príčinou problémov býva tiež vykurovacia voda s príliš vysokou tvrdosťou. Ak by aj nedošlo k najhoršiemu, usadeniny vo výmenníku tepla spôsobujú zvýšenú spotrebu paliva a pri tradičných kotloch i zhoršenie parametrov spalín. Pri nasávaní vzduchu sa tiež dostane do kotla prach alebo drobný hmyz. Zanesenie sa potom môže prejaviť častým zhasínaním horáka alebo prehrievaním kotla. V mnohých prípadoch to vedie až k začierneniu stien pri komínových vývodoch, alebo v horšom prípade k prepáleniu vnútorných častí spotrebiča. Ak chceme predísť týmto katastrofickým scenárom, mali by sme využívať služby spoľahlivého servisného technika, zaškoleného a autorizovaného dodávateľom danej značky kotlov.

Spoľahlivá prevádzka si žiada odborníka

Údržba vykurovacej sústavy by nemala byť len formalitou. Aby sme sa presvedčili, že sa nášmu zariadeniu dostalo dostatočnej starostlivosti, mali by sme mať predstavu, aké úkony má správna prehliadka zahŕňať. Ideálne je obrátiť sa na servisnú spoločnosť so skúsenosťami, overenými referenciami a osvedčením o spôsobilosti vykonávať servis našej značky kotla. Podľa skúsených servisných technikov za dôsledne vykonanú ročnú údržbu bežného plynového kotla v rodinnom dome zaplatíme 70 až 100 Eur. Netreba však podľahnúť lákavejším cenám, nájdu sa totiž aj spoločnosti, ktoré sa na kotol pozrú z diaľky, dajú pečiatku a vypýtajú si za to 30 Eur. Poriadna kontrola však zahŕňa približne dve hodiny práce.

Myslíte do budúcnosti 

Pri prehliadke by sa malo objasniť nám veľa skutočností. Keď poznáme kvalitu vody vo vykurovacom systéme, môžeme predísť problémom, najmä ak sa odhalia „staré hriechy“ pri inštalovaní vykurovacích systémov z nevhodných materiálov. V podlahovom dosť často sa používali vykurovaní rúrky bez tzv. kyslíkovej bariéry a kyslík, ktorý prenikol do vykurovacej vody cez plastovú stenu rúrky, spôsoboval a ešte aj spôsobuje vážne poruchy pri korózii kotla a iných častí zariadenia. V tomto prípade pomôže len oddelenie „chorej“ časti sústavy od kotla výmenníkom tepla z ušľachtilej ocele. Môžeme sa tak vyhnúť situácii, keď výrobca kotla neuzná reklamáciu poruchy, pretože kvalita vody vo vykurovacom systéme nezodpovedá predpisu. Ak ešte nemáme nainštalovaný špeciálny filter na nečistoty, oplatí sa ho doplniť. Filter s cyklónovým odlučovaním nečistôt a magnetom dokáže efektívne zachytávať i malé kovové častice.

Ako má vyzerať priebeh kontroly kotla

Prehliadku kotla prenechajte servisnému technikovi. Postup pri pravidelnej kontrole určuje Vyhláška č. 548/2008 Z.z., kroky sú nasledovné:

  • Servisný technik identifikuje kotol, skontroluje dokumentáciu – identifikačný štítok, prevádzkový poriadok, návod na obsluhu, pripojenie kotla, teplotný spád, dokumentáciu montáže, umiestnenie a vetranie.
  • Technik vizuálne skontroluje kotol a zhodnotí, či nedochádza k úniku paliva, aká je kvalita teplonosnej látky (obehovej vody). Zhodnotí vonkajší stav kotla, najmä tepelnú izoláciu, oplechovanie a netesnosti spalinovodu, čistou okolia a funkčnosť regulačných prístrojov.
  • Zhodnotí doterajšiu údržbu, preto je potrebné mať k dispozícii doklady o predchádzajúcich uskutočnených opravách a údržbe.
  • Uskutoční test funkčnosti kotla – skontroluje ovládacie prvky a reguláciu. Funkčnosť kotla sa overuje počas prevádzky, keď je zabezpečený dostatočný odber tepla počas celého trvania skúšky. Servisný technik musí vyčistiť výmenník, vnútro kotla od prachu a nastaviť parametre spalín podľa podkladov výrobcu.
  • Určí účinnosť kotla, čiže obsah kyslíka, CO, CO2, teplotu spalín, účinnosť spaľovania a komínovú stratu. Hodnoty porovná s Vyhláškou č. 548/2008 Z.z. .
  • Na záver vypracuje správu z kontroly.

Pod podlahou

Podlahové vykurovanie je vcelku odolný systém, ak sa pri inštalácii použili kvalitné plastové rúrky s kyslíkovou bariérou. Potom stačí pri prehliadke obyčajne len skontrolovať tesnosť jednotlivých spojov v skrinke rozdeľovača a zistiť, či sa nezmenili prietoky v jednotlivých okruhoch. Prípadne ich treba upraviť podľa pocitu prekúrenia alebo nedokúrenia jednotlivých miestností. Ak sú niektoré okruhy uzatvárané elektrickými servopohonmi, oplatí sa skontrolovať ich funkciu a reakciu na zmenu nastavenia izbového regulátora.

Po prehliadke kotla nezabudnite na kontrolu vykurovacej sústavy a vyčistenie komína.

Revízie komínovkomin2

Nečistoty, ktoré sa počas vykurovacej sezóny do kotla dostanú, môžu po zaschnutí začať horieť. Pri upchatí komína môže dôjsť až k priotráveniu spalinami. Takmer polovica vzniknutých požiarov v rodinných domoch vzniká kvôli nevyhovujúcemu stavu dymovodom a komínov. V takých prípadoch nepomôže ani poistenie, keďže nie je splnená zákonná povinnosť zo strany majiteľa.

Povinné pravidelné revízie   komínov napojené na: Prehliadka
Kotly na tuhé palivá alebo spotrebiče na kvapalné palivá 1 x 4 mesiace
Plynové kotly (komín bez vložky) 1 x 6 mesiacov
Plynové kotly (komín s vložkou) 1 x rok
Komín v občasne užívaných stavbách 1 x 2 roky

 

Revízie kotlov aj revízie komínov majú svoj význam. Pri kotloch predlžujú životnosť a znižujú spotrebu pri kúrení a ohreve vody. Pri komínoch môžu zas revízie predísť veľkým škodám. Ak ste tohto roku ešte nesplnili svoju povinnosť, mali by ste to v čo najkratšej dobe napraviť.