Pred začatím stavby

Pred kúpou pozemku

Rozhodli ste sa stavať, ale zatiaľ ešte nemáte stavebný pozemok? Kúpa pozemku je významný krok, preto treba zvážiť všetky pre a proti, vziať do úvahy každé možné riziko a prípadne si zájsť po radu k odborníkovi.

Dobré je si pred kúpou preštudovať územný plán, aby ste spoznali všetky podmienky danej lokality a prípadne zistili, aké plány má s okolím pozemku napríklad miestna samospráva. O kupovanom pozemku musíte dozvedieť maximum informácií. Až na ich základe budete vidieť, či je vyhliadnutý pozemok skutočne dobrou investíciou.

Dom s pivnicou alebo bez pivnice?

Hoci je dnes pomerne rozšíreným trendom stavať domy bez pivničných priestorov, napriek tomu pivnica sa predsa len vždy hodí.

Bez pivnice stavba vyjde lacnejšie, avšak vďaka pivničným priestorom môžeme náš dom využívať podstatne efektívnejšie. Dom s pivnicou umožňuje lepšie využiť aj veľkostne menší pozemok.

Suterén môžeme využívať na rôzne účely. Môžu tu byť technické priestory, ako kotolňa, práčovňa, sušiareň, dielňa, garáž, sklad, ale aj obytné priestory alebo pracovňa.

Na výstavbu suterénu sa používajú rôzne materiály a technológie. Realizujú sa zo železobetónu klasickým postupom alebo metódou strateného debnenia, využiť môžete aj murivo z tehál alebo pórobetónových tvárnic. Vhodný spôsob určí projektant a ovplyvňuje ho veľkosť a hĺbka pivničných priestorov, výška spodnej vody, spôsob, akým sa budú priestory využívať.

Ak nie sú problémy so spodnou vodou, na stavbu pivnice môžete použiť tvarovky alebo tehly, ktoré majú dobré tepelnoizolačné vlastnosti, preto sú vhodné na vytvorenie obytných priestorov. V prípade vyššej podzemnej vody musíte použiť železobetón, čo znamená vyššie investičné náklady.

Suterénne priestory vyžadujú tiež hydroizoláciu a tepelnú izoláciu, zvislú aj vodorovnú. Úlohou vodorovnej izolácie je zabrániť stúpaniu vlhkosti z pôdy a zvislá chráni pred vlhkosťou steny. Obidve izolácie musia byť správne napojené, aby sa zabezpečila ich správna funkcia.

Výstavba nového domu

Výhody:
– dom si môžete postaviť presne podľa svojich predstáv
– stavebný materiál, okná, vykurovací systém a všetko ostatné je nové
– rekonštrukcia tak skoro potrebná nebude
– nehrozia žiadne zásadné skryté chyby
– moderné stavebné materiály a technológie, ktoré zaručia úsporu energií

Okrem týchto zásadných faktov je pri stavbe vlastného domu tiež výhodou pocit, že ste si jednoducho postavili svoj dom sami.

Stavba nového domu sa obzvlášť vyplatí, ak máte k dispozícii vhodný pozemok.

Kúpa staršieho domu

Výhody:
– starší dom po kúpe možno v nejednom prípade hneď obývať
– stačí pár menších úprav.

Starší dom môžete hneď obývať. Prerábať, zveľaďovať alebo len meniť podľa vašich predstáv budete postupne tak, ako vám to financie dovoľujú

Avšak častejšie sa stáva, že starší dom potrebuje oveľa viac zásahov, aby bol obývateľný. Niekedy sa môže zdať na prvý pohľad, že dom veľa prerobiť nepotrebuje, no postupne sa objavujú nedostatky a skryté problémy

Cena staršieho domu i s pozemkom sa môže zdať vskutku lákavá, avšak rekonštrukcie často vyjdú nesmierne draho.

Stavebné povolenie

je štartovací dokument pre začatie stavby rodinného domu, so zahájením stavby možno začať až po nadobudnutí jeho právoplatnosti

Žiadosť o vydanie stavebného povolenia sa podáva na príslušnom stavebnom úrade,spolu ďalšími prikladanými dokumentmi. V žiadosti o vydanie stavebného povolenia musíte definovať stavebnému úradu okrem základných identifikačných údajov stavebníka a stavby aj lehotu zahájenia a ukončenia výstavby a spôsob realizácie stavby.

V prípade svojpomocnej realizácie musí investor zabezpečiť oprávnenú osobu na výkon stavebného dozoru a ku žiadosti priložiť potvrdenie o odbornej spôsobilosti stavebného dozoru na túto činnosť.

Potrebujete:
– list vlastníctva znejúci na meno a kópiu katastrálnej mapy s vyznačením stavebnej parcely.
– projekt pre stavebné povolenie v súlade s vypracovanými dokumentmi v predprojektovej príprave. Projekt rieši na výkrese situácie stavby osadenie stavby na pozemku v zmysle požiadaviek Stavebného zákona – odstupy od hraníc pozemkov, odstupy od susedných domov, odstup od ulice, ochranné pásma a napojenie stavby prípojkami na jednotlivé inžinierske siete. Projektant alebo projektová organizácia je tiež účastníkom stavebného konania a ku žiadosti investora o vydanie stavebného povolenia je povinný priložiť potvrdenie o odbornej spôsobilosti projektanta na projektovú činnosť.

Na základe projektu pre stavebné povolenie sa vyjadrujú k pripravovanej stavbe správcovia inžinierskych sietí, na ktoré chce investor budúcu stavbu napojiť, yjadruje sa inšpektorát požiarnej ochrany, vyjadrujú sa aj bezprostredne hraničiaci susedia s pozemkom, na ktorom sa pripravuje výstavba.

Rovnako ste povinní požiadať obecný alebo mestský úrad o vydanie záväzného stanoviska k pripravovanej stavbe rodinného domu.