Murovaný dom

Jednou z hlavných výhod murovaných domov, je schopnosť akumulovať tepelnú energiu, a zabezpečovať vyrovnanú vnútornú teplotu v lete i zime. Masívne steny a stropy dokážu regulovať príjem a výdaj tepla. V lete vyrovnávajú teplotné rozdiely medzi nocou a dňom, v zime zase optimálne využívajú slnečnú energiu a tým prispievajú k príjemnej vnútornej klíme domu.

Domy z tehly spĺňajú všetky požiadavky na zdravé obytné prostredie. K zdravému a príjemnému obydliu prispievajú aj ďalšie pozitívne vlastnosti murovaných konštrukcií. Jedná sa o to, že stavebné materiály ako piesok, štrk, hlina vznikajú v našom prirodzenom prostredí.

Murované domy sa vyznačujú vysokou zvukovou izoláciou, pretože murované steny a stropy dobre zachytávajú zvukové vlny a tým pádom hluk zadržiavajú mimo domu, respektíve v dome.

Jedno z dôležitých kritérií, ktoré hovorí v prospech murovaných domov, je ich dlhá životnosť. Zabezpečuje ju solídne murovaná konštrukcia,

Základy

Nulový bod

Ešte pred samotným začatím stavebných prác treba stanoviť nulový bod. Ide vlastne o výšku budúcej podlahy. Tá by mala byť minimálne pätnásť centimetrov nad upraveným terénom, aby sa zabránilo prípadnému preniku povrchových vôd do stavby. S výškou nulového bodu, ktorý by mal byť vyriešený už v projektovej dokumentácii, je potrebné uvažovať aj v súvislosti s možnými terénnymi úpravami okolo budúcej stavby.

Základy vyžadujú pevné podložie

Ideálnym podložím pre základy je taká pôda, ktorá má dobrú únosnosť. Nevhodnými sú rašelinitá a blatistá pôda.Takéto podložie totiž stále pracuje, čo by v budúcnosti mohlo spôsobovať poruchy na dome

Treba určiť ideálnu hĺbku

Základy sa vykonávajú po uskutočnení zemných prác. Môže ísť o dve alternatívy: buď o základové ryhy alebo jamy v prípade podpivničených objektov. Pri základoch je dôležité, aby boli v nezamŕzajúcej hĺbke. Ide o hĺbku približne osemdesiat-stodvadsať centimetrov. Túto hĺbku je v určitom prípade možné znížiť. To však potrebuje správne zvolenú tepelnú izoláciu.