Kolaudácia

Keď sa novostavba dostane do kolaudačného procesu, je už prakticky dokončená. Čiže musí byť jednoznačne hotová strecha, komín, bleskozvod, odkvapový systém, rozvody vody, tepla, elektrickej energie, steny, všetky zariaďovacie predmety a prípojky v kuchyni a kúpeľni, stropy a podlahy, schody a balkóny musia byť v úplnom poriadku a napojenie na inžinierske siete a meracie miesta.

Podáme si žiadosť na vydanie kolaudačného rozhodnutia na príslušnom stavebnom úrade.

Kolaudačné konanie

V kolaudačnom konaní stavebný úrad najmä skúma, či sa stavba uskutočnila podľa dokumentácie overenej stavebným úradom v stavebnom konaní a či sa dodržali zastavovacie podmienky určené územným plánom zóny alebo podmienky určené v územnom rozhodnutí a v stavebnom povolení. Ďalej skúma, či skutočné realizovanie stavby alebo jej užívanie nebude ohrozovať verejný záujem, predovšetkým z hľadiska ochrany života a zdravia osôb, životného prostredia, bezpečnosti práce a technických zariadení.

Príčiny, ktoré uvádza stavebný zákon na nevydanie kolaudačného rozhodnutia:

„Kolaudačné rozhodnutie sa nevydá, ak nie je zaistená bezpečnosť a ochrana zdravia ľudí a životného prostredia, ako aj riadne užívanie stavby na určený účel, najmä ak
a) nie je podľa dokumentácie overenej stavebným úradom v stavebnom konaní zabezpečené vykurovanie stavby a pripojenie na rozvod vody, elektriny a na kanalizačnú sieť,
b) nie je zaistená bezpečná a plynulá prevádzka výťahov podľa overenej dokumentácie,
c) nie je zaistený bezpečný prístup a príchod k stavbám,
d) nie sú splnené podmienky stavebného povolenia na nevyhnutnú komplexnosť výstavby a na vylúčenie negatívnych účinkov stavby na okolité životné prostredie, prípadne ich obmedzenie na prípustnú mieru,
e) nie sú predložené doklady o vyhovujúcich výsledkoch predpísaných skúšok a vyhlásenia výrobcu o zhode stavebných výrobkov“
Po kolaudácií

Ak je všetko v poriadku a bolo vydané rozhodnutie o kolaudácií novostavby, môže sa požiadať o zaevidovanie stavby na obecnom alebo mestskom úrade, a vydajú súpisné číslo domu. Na základe vydania rozhodnutia o súpisnom čísle a geometrickom pláne stavby sa žiada na katastrálnom úrade o pripísanie novostavby na parcelu, a list vlastníctva