Chystáte sa betónovať?

Betón je stavebný materiál, bez ktorého by sme si len ťažko vedeli predstaviť stavebníctvo. „Umelý kameň“, ako sa tiež betón nazýva, nájdete v každej stavbe, aj keď ho väčšinou prekryjú iné povrchové materiály. Každá stavba totiž stojí na betónových základoch. S rastúcimi možnosťami technológií sa aj využitie betónu značne rozšírilo – stavby bez nosných betónových konštrukcií si už dnes ani nevieme predstaviť.

Aj keď je betón spravidla materiál, na ktorom sa každý staviteľ snaží ušetriť  čo najviac, majte na pamäti, že nie nadarmo sa základom vášho domu hovorí „základy“. Od nich vo veľkej miere závisí stabilita a kvalita vášho domu. A hoci ich už počas ranej fázy stavby nie je vidieť, zanedbať ich kvalitu sa z dlhodobého hľadiska neopláca. Aj keď nemusíte byť odborník – betonár, na zopár základných vecí sa oplatí myslieť už pred výberom spôsobu betonáže.

Základnými zložkami betónu sú kamenivo, voda a cement. Naschvál menujeme zložky v tomto poradí – mnoho laikov, ale i odborníkov si neuvedomuje, že najväčšiu časť z objemu betónu tvorí práve kamenivo, ktoré je zároveň aj  „kostrou“ celej betónovej konštrukcie, ktorá vo veľkej miere ovplyvňuje výslednú kvalitu betónu. Kamenivo sa pridáva do betónu v rôznych frakciách /teda rôznej veľkosti/ v závislosti od druhu stavby a mieša sa v optimálnom pomere. Cement a voda sú spojivom práve kameňového základu.

Na čo teda musíte dbať ešte pred betónovaním základov vášho domu?

Kvalita verzus cena?

Vyberte si betonáreň, ktorá má dobré meno a je v dostatočnej blízkosti od vašej stavby. V ideálnom prípade by sa mal čerstvý betón namiešaný v betonárni uložiť na mieste stavby do 45 minút, aj keď prísadami možno túto lehotu predĺžiť. Presnú lehotu nájdete uvedenú na dodacom liste pod označením „maximálna doba spracovateľnosti“. Počíta sa od pridania vody k cementu v miešacom jadre betonárne.

Nedajte sa z lákať najlacnejšou ponukou a presvedčovaním, že betonáreň používa rovnaký cement ako všetci na okolí, len vie betón vyrobiť efektívnejšie. Kamenivo, od ktorého tak veľmi závisí kvalita výsledného betónu, je často práve tá zložka, na ktorej sa mnoho výrobcov snaží ušetriť s cieľom znížiť cenu vyrábaného betónu. Nezriedka sú rukolapným dôkazom nekvalitného kameniva v čerstvom betóne nečistoty /kúsky dreva, domáceho odpadu a podobne/. Nie vždy  však máte to šťastie byť prítomní počas celej betonáže, preto si zvážte serióznosť dodávateľa. Aj prísady pridávané do betónu na lepšiu spracovateľnosť sú tiež rôznej kvality a tým aj ceny.

Naplánujte betonáž na vhodné obdobie009

Ak naši hydrometeorológovia predpovedajú veľké výkyvy teplôt, silné zrážky, horúčavy či vietor, odložte betonáž radšej na neskoršie obdobie. Najvhodnejšia teplota na betónovanie je medzi 10 až 25 C, za nie príliš ostrého slnka a nie silného vetra. Ak však musíte betónovať aj v extrémnejších podmienkach, dbajte aby ste:

  • pri nízkych teplotách chránili povrch betónu bezprostredne po uložení proti stratám tepla, najvhodnejšie zakrývaním tepelnoizolačnými rohožami,
  • pred účinkami vetra a dažďa betón chránili prikrytím fóliami alebo rohožami. Vyhnite sa betónovaniu pri mínusových teplotách – ak čerstvý betón opakovane zamrzne, naruší sa proces tuhnutia a hrozí jeho rozdrobenie,
  • pri vysokých teplotách vzduchu alebo suchom či slnečnom počasí takisto chránili betón proti strate vlhkosti, aby nedošlo k vzniku zmrašťovacích trhlín. Povrch čerstvého betónu chráňte nástrekom vhodného ošetrovacieho prostriedku alebo ho kropte vodou.

Kontrola na mieste

Pred začatím betonáže skontrolujte rozmery, polohu a tesnosť spojov debnenia, prípadne presnosť polohy rozloženia výstuže /ak používate klasickú výstuž kari rohožami/ a rovnako aj uloženie izolácií, ktoré sa betonážou prekryjú. Pri vystužení skontrolujte rozloženie rohoží /dbajte na minimálne krytie výstuže/ a overte, či rohože nebudú počas betonáže „plávať“. To je napríklad častá chyba nedostatočného vystuženia rohov a kritických bodov konštrukcie. Druh, množstvo, rozmery a poloha výstuže je daná výkresom na základe statického výpočtu. Pri správnom obalení výstuže betónom oceľ nekoroduje. Premyslite si aj rozmiestnenie potrebných otvorov, aby ste nemuseli po zatvrdnutí betónu dodatočne otvory vysekávať.

Objednané množstvo čerstvého betónu a interval dodávok prispôsobte možnostiam ukladania betónu. Vyhnite sa časovým prestojom a riziku, že betón začne tuhnúť skôr, ako ho stavbári dokážu uložiť a zhutniť v debnení. Tuhnúci betón sa už nesmie použiť. Betón z betonárne má optimalizovaný pomer všetkých súčastí. V žiadnom prípade „nevylepšujte“ tuhnúci betón dodatočným pridaním vody! Prebytočná voda znižuje výslednú pevnosť, odolnosť a trvanlivosť betónu a zvyšuje sa aj jeho nasiakavosť.

Zhutňovaním čerstvého betónu sa z neho odstraňuje prebytočný vzduch, aby sa dosiahla požadovaná konečná kvalita.

Betón sa zhutňuje vibrovaním alebo prepichovaním. Debnenie musí byť po vibrovaní vyplnené zmesou rovnomerne, a to i v rohoch a v medzerách medzi výstužou.

Oddebnenie konštrukcie je možné až po dosiahnutí požadovanej pevnosti. Väčšina betónov získava väčšiu časť výslednej pevnosti už po 2 dňoch od betonáže /v závislosti od vonkajšieho prostredia/, betón však dozrieva až 28 dní.

Špeciálne betóny

Moderná výstavba dala zelenú nielen hypermoderným tvarom a konštrukciám, ale čoraz častejšie kombinuje dobré vlastnosti betónu s farebnosťou či naopak, s krásou „surového“ pohľadového betónu. S použitím akých špeciálnych betónov teda môžete pri výstavbe vášho domu uvažovať?

Pohľadový betón

Pohľadový betón sa už ani na Slovensku neobmedzuje výhradne na stavbu efektných stien, ale čoraz viac sa presadzuje aj v doplnkovej architektúre. Betónové  obklady, schody, nábytok z pohľadového betónu, konštrukcie kozubov a kozubové dosky, betónová dlažba či podlahy si nachádzajú čoraz viac priaznivcov.  Pohľadový betón je taký betón, ktorý sa po oddebnení ďalej neprekrýva, ale zostáva priznaný – viditeľný vo svojej pôvodnej podobe. Betón, ktorý sa mieša na pohľadové konštrukcie, obsahuje viac jemných častíc na zaistenie celistvého povrchu. Pri pohľadovom betóne je mimoriadne dôležité kvalitné debnenie, vhodný odformovací prípravok a dôkladné zvibrovanie. Konzistencia a farebnosť betónu musí byť identická v celej konštrukcii. Dôležité je aj následné ošetrovanie čerstvého betónu. Textúra pohľadového betónu závisí výlučne od textúry použitej formy debnenia /t.j. aká forma, taký výsledný vzhľad povrchu/. Po oddebnení už takmer nie je možné chyby dodatočne opraviť. Pri súčasných technológiách a vysokej kvalite debnení je ľahké vyhnúť sa estetickým nedostatkom či iným chybám výsledného betónu. Ak zvažujete pohľadový betón, zvoľte si radšej firmu, ktorá s ním má skúsenosti, a konzultujte váš zámer aj s betonárňou. Čím precíznejšia bude betonáž, tým väčšie potešenie budete mať z každého pohľadu na výsledný vzhľad.

Vláknami vystužený betónstavba-betonovanie 1

Slabiny klasického betónu vystuženého oceľovými kari sieťami /predovšetkým nepresnosť vystuženia, náročnú manipuláciu so sieťami a následnú koróziu výstuže/ sa podarilo výrobcom odstrániť pomocou betónu, do ktorého sa výstuž pridá v presnom pomere priamo v betonárni, teda pred dovezením na stavbu. Výstužou v betóne sa stávajú vlákna, ktoré môžu byť oceľové alebo syntetické, rôznej dĺžky a rôznych tvarov. Pevnosť syntetických vláken je takmer porovnateľná s pevnosťou ocele, ale modul pružnosti syntetických vláken je v porovnaní s oceľou menší (doc. Ing. Karel Trtík, Stavebná fakulta ČVUT v Prahe, Kvantitatívne hodnotenie rizík v stavebníctve). Jednoznačnou výhodou použitia vláknami vystuženého betónu je jeho presné a rovnomerné vystuženie v celom objeme konštrukcie, a to aj v kritických rohoch, vysoká pevnosť v ťahu za ohybu a odolnosť proti trhlinám. Každý spoľahlivý výrobca vláknobetónu garantuje kompletné technické riešenie, a tým minimalizuje vplyv ľudského faktora. Vláknobetón sa uplatňuje pri betonáži základových dosiek, základových pásov, pivničných stien,  betónových poterov a podláh rodinných domov, ale aj škôl či kancelárskych budov. Vláknobetón, obľúbený vo veľkej miere napríklad vo Švajčiarsku, si získal priaznivcov aj vďaka úspore času na stavbe a v nemalej miere aj vďaka zníženému riziku úrazov pri betónovaní. Pred použitím vláknobetónu do nosných konštrukcií treba možnosť použitia konzultovať s výrobcom transportbetónu, prípadne so statikom.

Farebný betón

Farebný betón sa dostal do povedomia verejnosti predovšetkým vďaka prefabrikátom – betónovým strešným krytinám, tvarovkám, dlažbám a betónovým panelom. Architekti a projektanti však radi farebne zvýrazňujú aj veľkoplošné prvky stavieb s cieľom zvýrazniť krásu línií stavby pri dodržaní ekonomickosti údržby. Technológia výroby farebného betónu je totožná s technológiou výroby štandardných betónov, pri namiešaní sa do betónu podľa požadovaného odtieňa a stupňa farebnosti pridávajú farebné pigmenty (tekuté alebo práškové). Výhodami pridania farby priamo do betónu sú:

  • stálofarebnosť a farebná homogénnosť betónovej plochy, odolná voči UV žiareniu, Plot1
  • možnosť kombinácie materiálov a tvarovateľnosti povrchu,
  • nízka technická náročnosť na údržbu, a to aj silne namáhaných povrchov,
  • možnosť namiešania rôznych odtieňov v rámci jednej farebnosti,
  • oteruvzdornosť povrchu.

Praxou sa potvrdilo, že starostlivosť o čerstvú farebnú betónovú plochu má dosah na kvalitu a farebnú stálosť betónu po jeho zatvrdnutí. Hlavne pri externých betonážach sa bezprostredne po odstránení debnenia vyžaduje impregnácia hotového betónového povrchu ošetrujúcimi nástrekmi, ktoré zabraňujú vzniku vodných škvŕn a šmúh. Zároveň zamedzujú vsakovaniu dažďovej vody, voda zostáva v drobných kvapôčkach na povrchu a nenarúša farebnosť betónu.

Betónové potery

Betónové potery sú vlastne veľmi tekuté betóny, ktoré sú významné svojou samonivelizačnou schopnosťou. Ich tekutosť zaručuje výrazne lepšiu rovinnosť poteru – majú schopnosť vyrovnávať vzniknuté nerovnosti v podlahe. Vďaka svojej masívnosti poskytujú nielen zvýšený akustický útlm, odolnosť proti vode a vlhkosti, ale aj takmer neobmedzenú životnosť.

Plánujete v dome podlahové kúrenie? Pri podlahovom vykurovaní je dôležité, aby materiál použitý na zaliatie rúrok spĺňal tepelné kritérium. Dôležitým faktorom je odstránenie vzduchových bublín, ktoré by mohli pôsobiť ako izolátor a zabraňovali by dokonalému prestupu tepla z vyhrievacích trubíc do podlahy. Pri betónových  poteroch je zabezpečený plynulý prestup tepla a dokonalé obalenie rúrok podlahového vykurovania. Nižšie zaťaženie stropnej konštrukcie je zároveň veľkou výhodou najmä pri rekonštrukcii podláh v starších domoch. Pochôdznosť betónových poterov už po 24 hodinách od realizácie a možnosť ich použitia aj vo vlhkom prostredí im zaručuje nezanedbateľnú výhodu oproti anhydridným poterom. Optimálne teplotné podmienky pri uložení betónových  poterov sú približne 20 C, minimálna teplota je ako pri klasickom betóne – 5 C. Ak nemáte prax v betónovaní, betonáž poteru radšej prenechajte skúsenej podlahárskej firme.