Betónové ploty

V posledných rokoch si čoraz väčšiu obľubu získavajú ploty z betónových štiepaných alebo z dutinových tvaroviek s povrchom napodobňujúcim pieskovec alebo iný kameň. Štiepaný kameň imituje vzhľad prírodného kameňa.

Na ploty sa väčšinou používajú dvojdierové duté tenkostenné betónové tvárnice štiepané z väčších betónových blokov. Pri ich výrobe sa tvarovky štiepajú z jednej, dvoch, troch alebo všetkých štyroch bočných plôch podľa cieľa použitia. Plotové štiepané tvarovky sa vyrábajú v prírodnej farbe betónu alebo sa farbia anorganickými pigmentmi. Textúra štiepanej plochy môže byť zvýraznená použitím špeciálneho farebného kameniva. Aj keď je použitie betónových tvaroviek jednoduché a zhotovenie konštrukcie plota pomerne ľahké, na neprávne postavených plotoch sa často vyskytujú vážne chyby.

Jednoduchá konštrukcia si nevyžaduje statické posúdenie a návrh, napriek tomu sa pri stavbe plota treba riadiť stavebnými zásadami. Dôležité je vypracovanie základov betónovej konštrukcie, výplne, zastrešenia, plotových polí a dilatačných celkov v plotovej konštrukcii. Chyby sa môžu prejaviť takmer okamžite po montáži, niekedy však aj po niekoľkých mesiacoch. Keďže oprava poškodeného plota či rozobratie konštrukcie a jej postavenie nanovo je prácne a nákladné, treba stavať plot podľa pokynov výrobcu, prípadne podľa nasledujúceho návodu.

Základ01-rekon-ploty-big-image

Základy sa pôsobením mrazu nesmú nadvihnúť, teda základová škára (styk betónu s podkladom) musí byť v nezamŕzajúcej hĺbke. V našich podmienkach je to 800 mm. Na vyhotovenie základu treba použiť betón minimálne triedy B15. Pri vyhotovovaní základu pamätajme na dôležitosť spojenia základovej konštrukcie s múrom plotu oceľovou výstužou, ktorá prechádza stredom dutín štiepaných tvaroviek. Už pri betónovaní základov vkladáme do betónu oceľovú výstuž tak, aby vyčnievala nad základovou konštrukciou. Betónový základ vytiahneme o 50 mm nad okolitý terén, aby spodná plocha betónových tvaroviek ležala nad okolitým terénom.

Plotová konštrukcia

Stavba plotovej konštrukcie je jednoduchá. Tvarovky možno klásť na seba nasucho alebo ich vzájomne zlepiť mrazuvzdorným stavebným lepidlom. Po položení dvoch – troch radov vyplníme dutiny tvaroviek betónom. Je dôležité, aby sa povrch tvaroviek neznečistil lepidlom, lebo jeho neskoršie očistenie nie je jednoduché. Pre obsah modifikačných živíc, nemožno lepidlá používať pri teplotách pod 7 ºC. Ak napriek tomu lepidlo použijeme, pri daždi sa z neho vyplavia niektoré prísady, ktoré povrch tvarovky znehodnotia ťažko odstrániteľnými škvrnami. Vzhľad konštrukcie ovplyvňuje veľkosť tvaroviek. Tvarovky sa vyrábajú s určitou rozmerovou toleranciou. Rozmerové nepresnosti možno eliminovať vkladaním klinov medzi tvarovky tak, aby boli škáry rovné.

Kovové prvky v murive04-rekon-ploty-big-image

Dutiny vystužujeme oceľovou rebrovanou výstužou. Nadväzuje presahom na výstuž vyčnievajúcu zo základov. Presah by mal mať dĺžku aspoň 15 cm, hrúbka výstuže je minimálne 10 mm. Pri stavbe plotových stĺpikov pamätajme na vloženie kotevných prvkov pre plotové výplne. Dodatočné sekanie a vŕtanie do vyplnených tvaroviek neodporúčame, pretože je nielen namáhavé, ale môžu sa ním poškodiť tvarovky. Kotevné prvky sú spravidla z plochej ocele, pásoviny, ktorá prechádza celou hrúbkou plotového stĺpika na dostatočné ukotvenie. Odporúčame použiť nehrdzavejúcu oceľ, aby po čase hrdzavé škvrny z pásoviny neznehodnotili vzhľad tvaroviek.

Dilatácia

Plot je dlhá stavba, ktorá je veľmi náročná na zhotovenie správnych dilatačných úsekov a dilatačných škár. Dĺžky dilatačných celkov vzhľadom na požiadavky pre betónové nenosné konštrukcie vystavené vonkajším klimatickým podmienkam nájdeme v norme STN 73 1201 pre navrhovanie betónových konštrukcií. Norma pre steny na voľnom priestranstve stanovuje maximálnu dĺžku dilatačného celku na 3 metre. Dilatácia celkov závisí od orientácie oplotenia na svetové strany. Najviac tepelne namáhaná je konštrukcia na juhozápadnej strane domu, menej dilatuje na jeho severnej a východnej strane. Vytvoreniu dilatačných škár preto venujeme viac pozornosti na najviac oslnenej strane. Pri konštrukciách orientovaných na juhozápad by mali byť dilatačné škáry vo vzdialenosti najviac 3 metre, pri konštrukciách orientovaných na sever alebo severovýchod môžu byť dilatačné škáry vo väčšej vzdialenosti, ale nemala by sa prekročiť dĺžka dilatačného celku 6 metrov. Ak nevytvoríme v konštrukcii dilatačné škáry, môžu sa pre dĺžkové deformácie napríklad zle zatvárať alebo zablokovať bránky alebo vráta, resp. sa môžu dokonca poškodiť. V najhoršom prípade sa bez dilatačných škár môže poškodiť celá plotová konštrukcia. Poškodenie sa prejaví tvorbou trhlín alebo miesť s rozdrveným betónom.

Dilatačné škáry jednoducho vytvárame tak, že každé 3 metre dĺžky necháme prázdne dve susedné dutiny plotových tvárnic (nevypĺňame ich betónom). Medzi susednými tvárnicami vynecháme viditeľnú zvislú medzeru so šírkou aspoň 12 mm. Vo zvislom smere tvárnice kladieme na seba na sucho.

Vyplnenie dutín03-rekon-ploty-big-image

Dutiny v tvarovkách musíme po položení do muriva vyplniť kvalitným betónom triedy aspoň B 15. Na vyplnenie dutín je najvhodnejší betón so zrnami do 12 mm, t.j. betón, ktorý je svojím zložením blízky zloženiu betónu štiepaných tvaroviek. Betón by mal mať takú konzistenciu, aby nevytekal zo škár medzi tvarovkami. Dutiny vypĺňame pri vhodných klimatických podmienkach, aby mohol betón stvrdnúť a vyzrieť. Tvrdnutie sa zastavuje pri teplote +5 ºC (ak sa nepoužijú špeciálne prísady). Pri nižších teplotách iba schne, ale netvrdne, t.j. neprebieha v ňom nijaká chemická reakcia. Pri teplote od 5 do 10 ºC betón síce tvrdne, ale veľmi pomaly. Plotová konštrukcia sa nepoškodí nízkymi teplotami, ak betón pred poklesom teplôt pod bod mrazu dosiahne pevnosť aspoň 10 MPa. Pri teplotách pod 10 ºC a pri použití  zmesových cementov, ktoré tvrdnú pomalšie, môže trvať dosiahnutie tejto pevnosti aj niekoľko týždňov alebo mesiacov. Zvážme teda, či ešte pred zimným obdobím stihneme vyplniť dutiny plotovej konštrukcie betónom. Ak sa blíži obdobie, v ktorom sa teploty pohybujú trvale pod 10 ºC, odporúčame práce prerušiť alebo použiť špeciálne urýchľovacie prísady, ktoré zaistia dosiahnutie dostatočnej pevnosti betónu pred nástupom mrazov.

Z hľadiska vzniku trhlín je kritické kolísanie teploty z teploty nad bodom mrazu pod O ºC a naopak. Pevné a suché betóny tvaroviek vplyvom klesajúcej teploty trvale zmenšujú svoj objem a rozmery. Naopak, vlhké betóny začnú zväčšovať objem. Ak sa v dutinách nachádza málo pevný a vlhký výplňový betón, pri teplotách pod bodom mrazu vzniknú ťahové napätia v stenách tvaroviek. Ak sú priveľké, začnú sa v murive trhliny.

Plotové striešky

Ak je teplota priaznivá a v dutinách je kvalitný betón , musíme ešte zabezpečiť, aby sa do výplňového betónu nedostala voda. Buď plotovú konštrukciu zakryjeme strieškami provizórne alebo natrvalo, v súlade s projektom. Dutiny tvaroviek naplníme betónom tak, aby v poslednom vrchnom rade tvaroviek nebola dutina celkom vyplnená, ale aby betón siahal 10 mm pod hornú plochu tvarovky. Medzi strieškou a výplňovým betónom vznikne voľný priestor – dutina. Priamym kontaktom výplňového betónu a betónovej striešky voda preniká zo striešky do výplňového betónu, čo je nežiadúce. Ak do výplňového betónu vniká dažďová voda, striedavým zmrazovaním a rozmrazovaním vody vo výplňovom betóne môžu trhliny dosiahnuť šírku aj viac milimetrov.05-rekon-ploty-big-image

Plotové striešky lepíme k stenám tvaroviek pružným mrazuvzdorným stavebným lepidlom. Škáry medzi strieškovými dielcami odporúčame vyplniť flexibilnou škárovacou hmotou alebo silikónovým tmelom, aby nedochádzalo k vnikaniu vody do výplňového betónu. Striešky musia mať na spodnej ploche odkvapovú drážku,

Hydrofobizácia betónu

Betónové konštrukcie sú dlhodobo zaťažované pôsobením chemických látok z ovzdušia, prachom a nečistotami. Plotová konštrukcia zo strany ulice môže byť znečistená odstrekujúcou vodou z vozoviek a chodníkov. Často obsahuje rozmrazovacie prostriedky a nečistoty. Betónové striešky sa môžu znečistiť spolupôsobením dažďa, a prachu. Na strieškach sa uchytia riasy a mach. Aby celý plot bol dlhodobo pekný, je vhodné konštrukciu i striešky celoplošne penetrovať prípravkami na báze nízkomolekulárnych siloxanov. Penetračné látky uzatvoria kapiláry v betóne a zabránia vnikaniu prachových častí do hmoty betónu. Umožňujú umývanie betónových povrchov. Navyše, tieto látky eliminujú tvorbu výkvetov. Hydrofobizácia zaisťuje dlhodobú ochranu betónu.

Výplňové konštrukcie

Výplňové konštrukcie sa prichytávajú ku kotevným prvkom uloženým v betónových stĺpikoch plota. Robia sa z najrozličnejších materiálov. Najčastejšie sa stretneme s drevenými alebo kovovými mrežovými prvkami. Nesmieme zabudnúť, že tuhé výplne menia dĺžku s kolísaním teploty. Preto je potrebné také uchytenie výplne, ktoré umožní jej pohyb v dôsledku dilatačných zmien. Riešením sú napríklad oválne otvory na pripevňovacie skrutky, ktoré umožňujú vzájomný klzný pohyb dilatujúcich častí.

Zdroj: časopis Urob si sám